Kalv på beite

Klauvhelsestatus - Rød eller grønn?

Fri, 10/22/2021 - 12:13
I Norge omsettes ca. 100 000 storfe hvert år. Potensialet for smittespredning med livdyr er derfor svært stort. Smitte påfører hvert år storfenæringa store økonomiske tap og går også ut over dyras velferd.

Har du kontroll på din besetnings klauvhelsestatus?

Den 1. oktober 2021 ble de nye retningslinjene for omsetning av storfe iverksatt. Dette er først og fremst en retningslinje som er forpliktende for livdyrformidler, men vil også påvirke produsenter som selger eller kjøper livdyr. Klauvstatus er lansert for å gi livdyrformidlere og kjøpere dokumentasjon på eventuell forekomst av smittsomme klauvsjukdommer i selgerbesetning.

Rød (positiv) eller grønn (negativ) status på klauvhelse på grunnlag av klauvskjæringsfrekvens og forekomst av digital dermatitt og klauvspalteflegmone vises i Storfekjøttkontrollen og etter hvert Kukontrollen og Dyrehelseportalen.

Grønn status krever at alle punkter må være oppfylt:

  • Klauvskjæringsfrekvens* i besetningen er 0,9 eller høyere og klauvskjæring er utført av veterinær, profesjonell klauvskjærer eller produsent med godkjent kurs.

  • Besetningen har ikke registrert digital dermatitt (DD) siste 24 måneder.

  • Dersom besetningen har hatt DD før siste 24. mnd: DD skal ikke være påvist med klauvskjæringsfrekvens på 1,8 per år siste 24 mnd.

  • Det har vært maksimalt 2 tilfeller av klauvspalteflegmone siste 6 mnd.


Dersom din besetning ikke oppfyller overnevnte punkt, vil statusen stå som rød. 

*Antall klauvskjæringer delt på antall hunndyr over 2 år, per siste 12 mnd. Ved flere klauvskjæringsbesøk legges frekvensene sammen. Eksempel: Ved klauvskjæring av 18 av 20 dyr over 2 år to ganger siste 12 mnd, er frekvensen 0,9 (18/20) + 0,9 (18/20) =1,8

Vi anbefaler at enkeltdyr undersøkes i klauvboks i forbindelse med kjøp og salg. Det anbefales dessuten at dyr kun selges fra besetninger med grønn klauvstatus. Dette kan fravikes etter grundig vurdering, men da er det spesielt viktig at enkeltdyra som selges undersøkes i klauvboks i forbindelse med utfylling av veterinærattest.

Livdyrportalen.no oppfordrer alle brukere til å påse at dokumentasjon på klauvhelsestatus medfølger når individer legges ut for salg. Vi anbefaler alle som kjøper livdyr å kreve dokumentasjon på helse fra selgerbesetning. Det er tross alt den som kjøper livdyr som får erfare konsekvensene ved å kjøpe smitte.

Alle individer hvor selger har dokumentert grønn klauvhelsestatus, merkes med dette i annonsen. Har du rød klauvhelse-status på grunn av mangler i klauvskjæringsfrekvens? Da bør du kontakte profesjonell klauvskjærer, for å starte reisen mot grønn status.